Catégorie Kata

Goshin Jutsu no Kata

Goshin Jutsu no Kata

Japanese Budo Demonstration for the Tokyo Budokan on August 11, 2012. Judo - Goshinjutsu no Kata - Takeshi Takeda (6 Dan - Kodokan) & Junichi Miyazaki ...